Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke proces gedurende uw behandeling. In de behandelovereenkomst en het intake-verslag staan soms ook medische gegevens zoals medicijngebruik en gegevens over eerdere/andere behandelingen. Verder bevat het dossier uw voor - en achternaam, uw adresgegevens en telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw beroep en evt. de naam van uw huisarts.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik zal uw privacy zo goed als binnen mijn vermogen ligt, waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik ervoor zorg dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier en dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij samenwerking met een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  2. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  3. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  1. Uw naam, adres en woonplaats
  2. Uw geboortedatum
  3. De datum van de behandeling
  4. Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ of ‘therapie sessie’
  5. De kosten van het consult
Delen met anderen?

Ik zal de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moet ik wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@annetsweere.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Waarneming

In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of na overlijden, is er een overeenkomst met een waarnemer gesloten, die de afwikkeling van de lopende zaken zal regelen.

De waarnemer is verplicht vertrouwelijk informatie, die hij het kader van zijn beroepsmatig en zakelijk optreden bij de waarneming of afwikkeling heeft gekregen, geheim te houden.

De ethische code van de NFG alsmede de documenten spelregels NFG en het huishoudelijk reglement van de NFG zijn van toepassing op deze waarnemingsovereenkomst.